Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden- gelden vanaf 14 februari 2012

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van consult, verkoop, levering, huur, lease of bruikleen van producten door het bedrijf De Aarde engel , Nederland – eigenaresse Linda Goodings, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden
Indien een product is besteld, hetzij via de website/webwinkel, via de email, via detelefoon, via de post of anderzijds, is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoord aan de overeenkomst. Prijswijzigingen en typfouten onder voorbehoud.

De Aarde engel is niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen schade/ vermissing tijdens de verzending. Verzending geschiedt op risico van de koper.
De koper heeft de mogelijkheid om de kristallen verzekerd te laten versturen via TNT. Bij de onverzekerde verzending kan De Aarde Engel geen verantwoordelijkheid dragen voor het vervoer door TNT en is het risico voor de koper. De koper kan aangeven dat de producten verzekerd verstuurd dienen te worden.

Retouren:
Vanwege de kwestbaarheid van de edelstenen en mineralen kunnen deze nadat ze verzonden zijn niet geretourneerd worden.

Administratie / bereikbaarheid
U kunt de Aarde engel voor informatie, vragen en dergelijke bellen. Indien wij niet bereikbaar zijn kunt u bericht op de voicemail achter laten, je wordt dan zo snelmogelijk terug gebeld. (vakanties en weekenden uitgezonderd). Verder kunt je natuurlijk ook altijd via de mail contact op nemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. Het mailadres is info@de-aarde-engel.nl

Betalingsvoorwaarden
De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding,vergelijking of korting, uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur.

Betaling voor workshops en cursussen is vooraf of contant. Betaling via de webwinkel is vooraf voor overschrijvingen, via ideal of contant.

Betaalgegevens
Voor de consulten en cursussen geld een contante of vooruitbetaling. Bij overschijving zal ik na bijschrijving van het geld contact opnemen voor het maken inplannen van de afspraak.

Je kunt betalen via een bankoverschrijving naar Bankrekeningnummer.
Bankgegevens
SNS Bank 866 482 687
IBAN: NL40 SNSB 0866482687
BIC: SNSBNL2A
tnv De Aarde Engel te Amersfoort

Vermeld bij je betaling altijd het factuurnummer/ je naam/cursus.
Houd er rekening mee dat afspraken voor consulten via email of
Skype pas kunnen pas plaatsvinden nadat je betaling is bijgeschreven. Doorgaans is dit na twee werkdag.

Disclaimer
De via deze website verkrijgbare diensten en producten vervangen geen medische handelingen mochten deze noodzakelijk zijn.
Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, alvorens op consult/cursus te komen.

Indien de wederpartij medicatie gebruikt waarvan bekend is en/of welke voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen dient wederpartij hierover de informatie te verstrekken aan De Aarde Engel indien deze de wederpartij hiernaar vraagt.

Bij deelname aan de cursussen dient medicatie als hierboven omschreven vooraf gemeld te worden. Zodat bekeken kan worden of de cursussen wel geschikt zijn op dit moment.

Indien wederpartij hiertoe geen informatie wenst te verstrekken is De Aarde Engel gerechtigd om iedere behandeling te staken en gestaakt te houden als ook om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Aarde Engel behoud zich ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Annulering: Consulten
Bij annuleringen binnen 48 uur zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annuleringen binnen 24 uur ben ik genoodzaakt om 100% in rekening te brengen.

Annulering: workshops/cursussen
Voor 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos.
14 daags van te voren: 50% van de prijs
Bij annulering op de dag voorafgaand aan de workshop of op de cursus dag is het volledige cursusgeld verschuldigd. Iemand anders kan wel deelnemen als plaatsvervanger voor de afwezige.

Bij niet verschijnen op de workshop zonder afmelding is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij onverhoopte annulering van de workshop wegens onvoldoende deelnemers worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij je voor een andere datum kiest.

De Aarde engel behoudt zich het recht voor workshops af te zeggen wanneer er minder dan 4 aanmeldingen zijn.

Aansprakelijkheid
Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden,lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan de organisator De Aarde engel niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij klachten/blessures dien je deze bij ons te melden en in overleg met je behandelaar en/of huisarts te overleggen of en hoe je mee kan doen.
De Aarde engel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

De Aarde engel is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel of derden, wanneer wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities.
Tenzij deze door De Aarde engel schriftelijk zijn bevestigd aan de opdrachtgever/ klant.
De Aarde Engel sluit elke aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld van zichzelf.
In geen geval is De Aarde Engel aansprakelijk voor handelingen van derden die zij inschakelt.
De aansprakelijkheid van De Aarde Engel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De Aarde Engel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte, immateriële of vermogenschade, dan wel gevolgschade, gederfde winst,gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Aarde Engel aan de overeenkomst te laten beantwoorden,voor zoveel deze aan De Aarde Engel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid van De Aarde engel van welke aard en uit welke hoofde dan ook,vervalt indien de opdrachtgever niet tijdens of direct na afloop van het evenement De Aarde engel schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

Overmacht
De Aarde Engel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden cursusjaar vanaf 2012. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van De Aarde engel.